Tài liệu tham khảo cách chia thu nhập tăng thêm

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tấn Kiệt
Ngày gửi: 15h:12' 18-04-2012
Dung lượng: 153.5 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 0 người
TƯ LIỆU
THAM KHẢO CÁCH CHIA THU NHẬP TĂNG THÊM

Bước 1: Chuẩn bị các dữ liệu
Tổng số tiền để chia thu nhập tăng thêm.
Tổng số CBGVCNV được chia tăng thêm và hệ số lương + hệ số PC từng cá nhân.
Hệ số quản lý dành cho các đối tượng có công trong giảm chi tăng thu.(Hệ số nầy do từng trường qui định được tính nếu trong quy chế chi tiêu nội bộ có ghi )
Kết quả xét thi đua của từng cá nhân và qui ước hệ số từng danh hiệu ( Đạt CSTĐ cấp tỉnh hệ số ..., CSTĐ. Cơ sở hệ số .., LĐTThệ số .., Hoàn thánh nhiệm vụ hệ số .. )
Bước 2: Lập bảng tổng hợp dự kiến chia
Kế toán thực hiện chia tăng thêm trên biểu mẫu.
Hiệu trưởng kiểm tra.
Thông qua kết quả trong hội đồng nhà trường.
CÁCH CHIA CỤ THỂ CỦA 01 TRƯỜNG
Thí dụ : Một trường có dữ liệu như sau:
-Trường có tổng số CBGVCNV là 16.
-Tổng kinh phí tiết kiệm để chia tăng thêm cuối năm là 30.000.000 đ.
-Trong năm học kết quả thi đua có : 01 CSTĐ.T, 03 CSTĐ.CS, 06 LĐTT,
04 HTNV và 02 Không HTNV
-Theo qui ước (CSTĐ.T: Hệ số 3, CSTĐ.CS:hệ số 2, LĐTT: Hệ số 1.5 , HTNV: Hệ số 1)
-Hệ số quản lý cộng thêm: (Hiệu trưởng hệ số 1, Phó hiệu trưởng hệ số 0,8, Kế toán hệ số 0,8, TTCM hệ số 0.5)

Cách tính theo công thức như sau

Thu nhập tăng thêm cá nhân
=
Tổng kinh phí tiết kiệm / Tổng hệ số cá nhân
( Mức chia thêm)
X
Hệ số cá nhân
( Hệ số chia thêm)


Tính Tổng hệ số cá nhân:
-Tính hệ số từng cá nhân chia tăng thêm: (Hệ số LCB +Hệ số VK + CV, TN + Hệ số quản lý) x Hệ số kết quả xếp loại thi đua cuối năm .
Thí dụ : Đ/c A có tổng hệ số cá nhân là 3.06 cuối năm đạt LĐTT thì Hệ số Đ/c A chia tăng thêm là 3.06 x 1.5 = 4.59
Đ/c B có tổng hệ số cá nhân là 6.0472 cuối năm đạt CSTĐ.CS thì Hệ số Đ/c B chia tăng thêm = 6.0472 x 2 = 12.0944
Đ/c L có tổng hệ số cá nhân là 2.26 cuối năm đạt CSTĐ.Cấp Tỉnh thì Hệ số Đ/c L chia tăng thêm = 2.26 x 3 = 6.78
Đ/c M có tổng hệ số cá nhân là 2.28 cuối năm đạt HTNV thì Hệ số Đ/c M chia tăng thêm = 2.28 x 1 = 2.28
Đ/c Q có tổng hệ số cá nhân là 2.1 cuối năm không hoàn thành nhiệm vụ thì Hệ số Đ/c Q chia tăng thêm = 2.1 x 0 = 0

S TT
Tên
CV
HỆ SỐ
 
 QL
 Cộng
Hệ Số
lương

nhân
Kết quả thi đua
Hệ số cá nhân
Chia
Tăng thêm
Tiền thu nhập tăng thêm
LƯƠNG
V/ KHUNG
CV
TT CM
T/N


.T
.CS
 TT
HT NV1
A
KT
2.060.2
0.8
3.06


1.5

4.59


2
B
HT
4.06
0.4872
0.50


1.0
6.0472

2


12.0944


3
C
GV
4.06
0.3248
4.3848


1.5

6.5772


4
D
GV
4.06
0.3248
4.3848


1.5

6.5772


5

GV
4.06
0.3248
4.3848


1.5

6.5772


6
E
GV
4.06

4.06

2